นอกจากนี้ ตระกูลซอโสตถิกุลยังตระหนักอยู่เสมอว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งสำคัญและถือเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการให้ความอนุเคราะห์ผู้ยากไร้ การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณะสุขหรือด้านศาสนกิจ ดังเช่น ได้มีการก่อตั้ง “มูลนิธิธารน้ำใจ” มีการให้ทุนการศึกษาทุกปี การก่อตั้งวัดไทยในเมืองลอสแองเจอสิส การช่วยเหลือบริจาคเงินและสิ่งของเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติโดยผ่านทางมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น